::3rdimam::

پاسخ به سوالات اجتماعی (ادامه .... )
 • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای
سوال و جواب های مطرح شده در ارتباط با ازدواج
 • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای
سوالات و پاسخهای مربوط به امور بانکی
 • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای
سوالات و پاسخهای مربوط به پزشکی
 • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای
سوالات و پاسخهای مربوط به خمس
 • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای
سوال و جواب های مطرح شده در ارتباط با روزه
 • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای
سوالات و پاسخهای مربوط به طهارت
 • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای
سوالات و پاسخهای مربوط به نماز
 • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای
سوالات گوناگون و پاسخهای مربوط
 • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای
احکام روزه ‏(استفتائات روزه بر اساس فتوای مقام معظم رهبری)
 • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای
احکام روزه ‏(استفتائات روزه بر اساس فتوای مقام معظم رهبری)
 • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای
نيت روزه ‏(استفتائات روزه بر اساس فتوای مقام معظم رهبری)
 • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای
چيزهايى که روزه را باطل مى‌‌کند.واحکام انها
 • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای
سوالات و پاسخهای مربوط به کسب و کار
 • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای
سوالات و پاسخهای مربوط به خوردنیها
 • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای
معنای روزه وانواع آن ‏(استفتائات روزه بر اساس فتوای مقام معظم رهبری)
 • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای
شرايط وجوب روز(استفتائات روزه بر اساس فتوای مقام معظم رهبری)
 • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای
احکام پزشکی روزه
 • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای
روزه بيماران خاص
 • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای
احکام روزه‌ى مسافر
 • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای