اثبات وجود خداوند با فیزیک

اثبات وجود خداوند با فیزیک

اثبات وجود خداوند با فیزیک

  • اثبات وجود خداوند با فیزیک
پروفسور جرالد شودر ، وجود خداوند را با استفاده از قوانین فیزیک اثبات می کند
Share:
Tags: