خطبه های ماه رجب

خطبه های ماه  رجب

خطبه های ماه رجب

  • نماز جمعه
خطبه های نماز جمعه  10 تیرماه  1390 مطابق با 29 رجب 1432 و  1 ژولای 2011  توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی 

خطبه اول 

خطبه دوم (عربی)
خطبه های نماز جمعه  3 تیرماه  1390 مطابق با 22 رجب 1432 و  24 ژوئن 2011  توسط حجت الاسلام والمسلمین رحمتی 

خطبه اول 

خطبه دومخطبه های نماز جمعه  27 خرداد 1390 مطابق با 15 رجب 1432 و  17 ژوئن 2011  توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی 

خطبه اول 

خطبه دوم (عربی)

خطبه های نماز جمعه  20 خرداد 1390 مطابق با 8 رجب 1432 و  10 ژوئن 2011  توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی 


خطبه اول 

خطبه دوم (عربی)
خطبه های نماز جمعه  13 خرداد 1390 مطابق با اول رجب 1432 و  سوم ژوئن 2011  توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی 


خطبه اول 

خطبه دوم (عربی)


Share:
Tags: