آن کتاب زنده قرآن حکیم

آن کتاب زنده قرآن حکیم

آن کتاب زنده قرآن حکیم

  • قرآن

تو همی دانی که آیین تو چیست؟

زیر گردون سرّتمکین تو چیست؟

آن کتاب زنده قرآن حکیم

حکمت او لا یزال است و قدیم

نسخه اسرار تکوین حیات

بی‌ثبات از قوّتش گیرد ثبات

حرف او را ریب نی تبدیل نی

آیه‌اش شرمنده تأویل نی

می‌برد پابند و آزاد آورد

صید بندان را به فریاد آورد

نوع انسان را پیام آخرین

حامل او رحمة للعالمین

ارج می‌گیرد از او نا ارجمند

بنده را از سجده سازد سربلند

رهزنان از حفظ او رهبر شدند

از کتابی صاحب دفتر شدند

آنکه دوش کوه بارش برنتافت

سطوت او زهره گردون شکافت

بنگر آن سرمایه آمال م

گنجد اندر سینه اطفال م

گرتو می‌خواهی مسلمان زیستن

نیست ممکن جز به‌قرآن زیستن


انتهای پیام
Share:
Tags: